از تماس های از دست رفته با ویژگی جدید “حلقه به تدریج” گوگل برای پیکسل خودداری کنید

در یک دنیای عالی ، Id همیشه تلفن من را روی لرزش می گذارم. هیچ چیز در مقابل آهنگ زنگ سرگرم کننده من نیست. احساس می کنم وقتی کسی زنگ می زند از صدای ضرب و شتم با برخی از آهنگ ها لذت می برد ، لذت بخش تر است. با تشکر از یک به روزرسانی جدید از Google ، با این حال ، من می توانم هم …
ادامه مطلب

Leave a Comment