مسافران این فرودگاه خواب آور تقریبا 40 پوند از علفهای هرز را داوطلبانه دور انداخته اند

چه کسی ، جهان به طور جمعی سؤال می کند ، آیا می خواهد علف های هرز کاملاً خوب را بیرون بیاورد؟ همانطور که از بسیاری از افراد نتیجه گرفته است. قانون حشیش در ایالات متحده از نظر تاکتیکی وصله ای است. تعداد فزاینده ای از ایالت های علفهای هرز غیرقانونی Illinoishave قانونی که شامل …
ادامه مطلب

Leave a Comment