برای ثبت هرگونه شکایات میتوانید با آدرس ایمیل زیر ارتباط برقرار کنید با در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. لطفا اطلاعات کامل تماس خود را در ایمیل ذکر کنید:

parppl@gmail.com