تعدادابعاد کوچنر از 10 سانتیمترابعاد بین 10 تا 30 سانتیمترابعاد 30 تا 60 سانتینترابعاد 60 ال 100 سانتیمترابعاد 1متر تا 2 مترابعاد 2 متر به بالا
زیر 10 عددهر فریم 120 تومانهر فریم 60 تومانهر فریم 70 تومانهر فریم 85 تومانهر فریم 120 تومانهر فریم 390 تومان
10تا 20 عددهر فریم 110 تومانهر فریم 55 تومانهر فریم 65 تومانهر فریم 80 تومانهر فریم 110 تومانهر فریم 290 تومان
20تا 50 عددهر فریم 100 تومانهر فریم 50 تومانهر فریم 60 تومانهر فریم 75 تومانهر فریم 90 تومانهر فریم 230 تومان
50تا 100 عددهر فریم 80 تومانهر فریم 45 تومانهر فریم 55 تومانهر فریم 70 تومانهر فریم 75 تومانهر فریم 180 تومان
100تا 200 عددهر فریم 70 تومانهر فریم 40 تومانهر فریم 50 تومانهر فریم 65 تومانهر فریم 65 تومانهر فریم 150 تومان
200تا 500 عددهر فریم 50تومانهر فریم 30 تومانهر فریم 40 تومانهر فریم 55 تومانهر فریم 65 تومانهر فریم 150 تومان
500تا 1000 عددهر فریم 35 تومانهر فریم 25 تومانهر فریم 30 تومانهر فریم 45 تومانهر فریم 65 تومانهر فریم 150 تومان
1000عدد به بالاهر فریم 30 تومانهر فریم 20 تومانهر فریم 25 تومانهر فریم 120 تومانهر فریم 65 تومانهر فریم 150 تومان